Wijkgemeenten

Open Pastoraat

Wie wij zijn
Ruimte voor je persoonlijke zoektocht door het leven in onderlinge ontmoeting en verbondenheid, door geloof en kerk te beleven en je erdoor geraakt te voelen.

Wij staan open voor een ander
Het Open Pastoraat noemt zichzelf dus ‘Open’. Zij streeft dat in meerdere opzichten na. Het wil vooral zeggen dat het OP met een open oor en open oog in het geloof, in het leven en in de wereld wil staan. Open voor een ander, die per definitie anders is dan jij. Elk mens denkt, voelt en gelooft anders. Waar je wieg ook heeft gestaan, wat je geaardheid ook is, op welke politieke partij je ook stemt: het anders-zijn van de ander roept vooral verwondering op en prikkelt daarmee de interesse in de ander.

Ruimte om eigen keuzes te maken
Zo ook wil het Open Pastoraat in het geloof staan: met een open en geïnteresseerde blik kijken naar traditie, kerkzijn en geloofsdogma’s, om van daaruit eigen keuzes te kunnen maken die passen bij deze tijd en bij de mensen die op dit moment samen het Open Pastoraat vormen.

Website Open Pastoraat

Johanneskerk

Leidend voor ons geloofs- en gemeenteleven is Jezus’ woord: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’.
In deze tekst komt naar voren, dat
– God in Jezus Christus reddend in ons leven en deze wereld is verschenen,
– wij geroepen zijn tot eenheid met elkaar en met andere kerken en christenen
– wij in deze eenheid missionair en diaconaal ook anderen in dit reddend handelen van God mogen laten delen.
Zo weten wij ons verbonden met God, met elkaar en met de schepping.

Visie
Als gemeente van Jezus Christus weten wij ons geroepen om vierend, lerend en dienend midden in de samenleving te staan.
* Vierend gedenken wij de verlossende daden van God in de geschiedenis van zijn volk Israël en in zijn Zoon Jezus Christus. Wij aanbidden in onze vieringen onze Schepper en Verlosser. In doop en avondmaal vieren wij de eenheid die God met ons sticht in de dood en opwekking van zijn Zoon. Wij laten ons inspireren door zijn Woord. Wij versterken de onderlinge eenheid in onze gebeden en in onze gebeden en gaven zetten wij ons in voor mensen in nood.
* Lerend zoeken wij de weg van de navolging van Jezus Christus in alle dimensies van het leven. In open geest leren wij van elkaar en confronteren wij onze vragen van vandaag met de bijbel. In het bijzonder ondersteunen wij kinderen en jongeren bij de verdieping van hun geloof.
* Dienend zien wij om naar elkaar en de naaste in nood: in pastoraat en diaconaat. Wij geloven dat in de armen en behoeftigen de Heer zelf ons tegemoet treedt. In het missionair werk treden wij naar buiten om ook anderen uit te nodigen tot of te laten delen in de bevrijdende boodschap van Jezus Christus.

Viering
Onze gemeente komt op alle zon- en feestdagen samen om 10.00 uur in de Johanneskerk. Ook zijn er diensten op Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid, Hemelvaartsdag en Oudjaarsavond. Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Aan de Maaltijd van de Heer nemen in onze gemeente ook kinderen in gezins- en familieband deel. U bent van harte welkom in ons midden.

Tijdens onze diensten is er kindernevendienst. Er is crèche voor de allerkleinsten. Tijdens het voorspel van het slotlied worden de kinderen uit de crèche door hun ouders opgehaald. Twee maal per maand worden tijdens diensten bijeenkomsten van JJP (jeugd- en jongerenpastoraat) gehouden voor de jongeren van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren wonen op die zondag ook het laatste gedeelte van de dienst bij. Zo verlaten ook de kinderen en jongeren gezegend de kerk. Eens in de twee weken is er na de kerkdienst gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en met andere kerkgangers een praatje te maken.

Website Johanneskerk

Grote kerk

De protestante wijkgemeente Grote kerk voor Gereformeerd belijden staat voor een gemeenschap van christenen die in hun geloof eigentijds proberen voort te bouwen op een rijke traditie in de lijn van de Reformatie.
 
De protestante wijkgemeente Grote kerk wil een warme gemeenschap zijn met een open deur naar buiten. De kerk is er ten dienste van haar niet-leden! Die dienst uit zich in woorden en in daden waarbij evangelisatie,1-op-10 pastoraat en diaconaat samenkomen. Zij kan de gestalte aannemen van een gesprek-over-de-heg, een bezoek aan iemand die eenzaam is of praktische hulp bij het doen van boodschappen.

Website Grote kerk

Dalem/Gorinchem-Oost

De wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost heeft haar plaats in het midden van de Protestantse Kerk. We proberen echt kerk in de wijk te zijn, in ons geval de oostelijke kant van Gorinchem. Dat brengt met zich mee dat we ruimte bieden aan diversiteit in de geloofsbeleving. Wat ons daarbij verbindt, is dat we ons laten inspireren door wat de bijbel en de protestantse traditie ons aanreiken. Zo zoeken we samen naar de manier waarop wij in deze tijd navolgers van Jezus Christus kunnen zijn.

We beschouwen elkaar als mondige christenen. Dat wil zeggen dat we het gesprek met elkaar zoeken, maar elkaar niet iets opleggen. De wijkgemeente is ontstaan uit een gereformeerde en een hervormde wijkgemeente. Onze pluriformiteit stimuleert ons om ons te oefenen in liefde en respect voor elkaar en het zoeken van wat de ander beweegt. De verscheidenheid wordt onder andere zichtbaar in de liederen die we in de kerkdiensten zingen. Uitgangspunt vormen het Liedboek en Geroepen om te Zingen, maar we gebruiken ook andere bundels, van de Evangelische Liedbundel tot Huub Oosterhuis. Meestal begeleidt het orgel ons, maar regelmatig gebeurt dit ook door de piano of een muziekgroep. We staan erg open voor een goede preek en hechten aan de waarde van symbolen.
 
De basisschoolkinderen gaan naar de kindernevendienst en voor de oudere jeugd is er één keer per maand tijdens de zondagse kerkdienst een jeugdsamenkomst. Aandacht voor de jeugd staat bij ons hoog genoteerd.
Het heilig avondmaal vieren we samen met de kinderen. De basiscatechese voor de jongere kinderen is hierop gericht.

Voor wie meer wil dan alleen lid zijn van de gemeente, zijn er veel mogelijkheden. Voor een breed scala van taken hebben we vrijwilligers nodig. Denk aan stoelen klaarzetten, koffie schenken, de kindernevendienst begeleiden, een startzondag organiseren. Of neem de taxidienst, de contactpersonen, de ambtsdragers. Voor iedereen is er wel een taak die bij hem/haar past. Vrijwilligerswerk – de naam zegt het al – is uiteraard niet verplicht, maar het helpt wel om in de gemeente contacten op te doen.
 
De kerkdiensten houden we in de Regenboogschool. Soms gebruiken we de Dalemse kerk. Deze is te klein voor de zondagse eredienst. Er zijn plannen voor de bouw van een eigen kerkgebouw.
 
Onze wijkgemeente is te typeren als laagdrempelig. De gemeente telt veel jonge gezinnen en er heerst een tamelijk informele sfeer. We staan open voor mensen die bij ons binnenkomen. De omgang met elkaar is respectvol en ontspannen. Na afloop van de kerkdienst is er altijd gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Website Dalem/Gorinchem-Oost