ANBI

ANBI gegevens PKN gemeente Gorinchem

Naam:
Protestantse Gemeente Gorinchem

RSIN:

  • 823799529 Gemeente
  • 824105692 Diaconie

Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau PGG
Nieuwe Hoven 141
4205 BC  GORINCHEM
Tel: 0183 626165
[email protected]

Doelstelling:
De Protestantse Gemeente Gorinchem (PGG) is georganiseerd conform de plaatselijke regeling waarin specifiek de verplichtingen en afspraken worden benoemd en waarin verwezen wordt naar de vigerende landelijke ordinantieteksten. Deze plaatselijke regeling is op te vragen bij Kerkelijk Bureau PGG.
De Protestantse Gemeente Gorinchem bestaat uit vier wijkgemeenten. Zie www.pkngorinchem.nl
De ontwerpbegrotingen over het komende kalenderjaar van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen worden uiterlijk 1 november overlegd aan de Algemene Kerkenraad van de PGG.
De ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen worden uiterlijk 1 mei beschikbaar gesteld aan de Algemene Kerkenraad van de PGG.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het beleidsplan wordt door de Algemene Kerkenraad van de PGG steeds voor vier jaar opgesteld. Jaarlijks worden besproken wijzigingen doorgevoerd. Vanuit de visie ‘eenheid en verscheidenheid’ is gekozen voor grote ruimte voor eigen beleid van de afzonderlijke wijkgemeentes maar wel met duidelijk vastgelegde kaders. Verminderen van het structurele begrotingstekort. Ontmoeting en samenwerking met andere Gorinchemse geloofs- en kerkgenootschappen. Laagdrempelige Kerstnachtdiensten voor iedereen organiseren.
I.v.m. groepsbeschikking ANBI, link naar landelijk beleidsplan:
http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNKXA==&inline=0

Bestuurssamenstelling:
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem wordt gevormd uit de volgende ambtsdragers die evenredig door en uit de vier wijkkerkenraden zijn aangewezen: vier predikanten, vier ouderlingen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en vier diakenen. Het verplicht minimum aantal leden is tien. (Ord. 4-9-2) De Algemene Kerkenraad komt minstens zes maal per jaar bijeen.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vier kerkrentmeesters van elk van de vier wijkgemeenten.
Het College van Diakenen bestaat uit de vier diakenen die in de AK zitting hebben en nog één diaken vanuit iedere wijkgemeente. Totaal acht leden, twee per wijkgemeente.

Kerkorde:
De landelijke kerkorde wordt gehanteerd:
http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUktAXg==&inline=0
In de plaatselijke regeling is alles specifiek vastgelegd en wordt verwezen naar de vigerende ordinanties.

Beloningsbeleid:
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Predikanten zijn geen werknemer. De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Kerkelijk werkers, kosters/beheerders, medewerkers kerkelijk bureau en organisten/musici worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk:
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Activiteiten:
Zondagse erediensten door de vier wijkgemeenten in vier (kerk) gebouwen.
Verwelkomen nieuw-ingeschrevenen.
Gemeente opbouw door catechese en vorming en toerusting.
Laagdrempelige Kerstnachtdiensten voor iedereen.
Verminderen van het structurele begrotingstekort: Kerkgebouw is afgestoten in Gorinchem-West. Voor nieuwbouw van een kerk in Gorinchem-Oost is de grond aangekocht.

Staat van baten en lasten 31 december, Gemeente:

Hier onder staan de laatste actuele cijfers.

ANBI rapport

Staat van baten en lasten 31 december, Diaconie:
ANBI rapport

Gegevens over enig jaar worden uiterlijk 1 juli van het volgende jaar hier beschikbaar gesteld.

De volledige jaarrekeningen van de gemeente en de diaconie liggen ter inzage in het Kerkelijk Bureau.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.