ANBI

ANBI gegevens PKN gemeente Gorinchem

Naam:
Protestantse Gemeente Gorinchem

RSIN:

  • 823799529 Gemeente
  • 824105692 Diaconie

Contactgegevens:
Kerkelijk Bureau PGG
Nieuwe Hoven 141
4205 BC  GORINCHEM
Tel: 0183 626165
[email protected]

Doelstelling:
De Protestantse Gemeente Gorinchem (PGG) is georganiseerd conform de plaatselijke regeling waarin specifiek de verplichtingen en afspraken worden benoemd en waarin verwezen wordt naar de vigerende landelijke ordinantieteksten. Deze plaatselijke regeling is op te vragen bij Kerkelijk Bureau PGG.
De Protestantse Gemeente Gorinchem bestaat uit vier wijkgemeenten. Zie www.pkngorinchem.nl
De ontwerpbegrotingen over het komende kalenderjaar van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen worden uiterlijk 1 november overlegd aan de Algemene Kerkenraad van de PGG.
De ontwerpjaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen worden uiterlijk 1 mei beschikbaar gesteld aan de Algemene Kerkenraad van de PGG.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het beleidsplan wordt door de Algemene Kerkenraad van de PGG steeds voor vier jaar opgesteld. Jaarlijks worden besproken wijzigingen doorgevoerd. Vanuit de visie ‘eenheid en verscheidenheid’ is gekozen voor grote ruimte voor eigen beleid van de afzonderlijke wijkgemeentes maar wel met duidelijk vastgelegde kaders. Verminderen van het structurele begrotingstekort. Ontmoeting en samenwerking met andere Gorinchemse geloofs- en kerkgenootschappen. Laagdrempelige Kerstnachtdiensten voor iedereen organiseren.
I.v.m. groepsbeschikking ANBI, link naar landelijk beleidsplan:
http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkNKXA==&inline=0

Bestuurssamenstelling:
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem wordt gevormd uit de volgende ambtsdragers die evenredig door en uit de vier wijkkerkenraden zijn aangewezen: vier predikanten, vier ouderlingen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en vier diakenen. Het verplicht minimum aantal leden is tien. (Ord. 4-9-2) De Algemene Kerkenraad komt minstens zes maal per jaar bijeen.
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vier kerkrentmeesters van elk van de vier wijkgemeenten.
Het College van Diakenen bestaat uit de vier diakenen die in de AK zitting hebben en nog één diaken vanuit iedere wijkgemeente. Totaal acht leden, twee per wijkgemeente.

Kerkorde:
De landelijke kerkorde wordt gehanteerd:
http://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUktAXg==&inline=0
In de plaatselijke regeling is alles specifiek vastgelegd en wordt verwezen naar de vigerende ordinanties.

Beloningsbeleid:
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Predikanten zijn geen werknemer. De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Kerkelijk werkers, kosters/beheerders, medewerkers kerkelijk bureau en organisten/musici worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk:
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Activiteiten:
Zondagse erediensten door de vier wijkgemeenten in vijf (kerk) gebouwen.
Verwelkomen nieuw-ingeschrevenen.
Gemeente opbouw door catechese en vorming en toerusting.
Laagdrempelige Kerstnachtdiensten voor iedereen.
Verminderen van het structurele begrotingstekort: Kerkgebouw is afgestoten in Gorinchem-West. Nieuwbouw van een kerk in Gorinchem-Oost.

Staat van baten en lasten 31 december 2018, Gemeente (onder voorbehoud):

Baten en Lasten
 begroting rekening rekening
2018 2018 2017
 
baten
 
 Opbrengsten uit bezittingen  €                    53.300  €               661.482  €                 62.019
 Bijdragen gemeenteleden  €                  617.150  €               623.505  €               658.065
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €                    37.000  €                 35.143  €                 44.935
Totaal baten  €                  707.450  €           1.320.130  €               765.019
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                  392.700  €               381.911  €               352.874
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                    67.650  €                 66.752  €                 92.001
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                    38.500  €                 36.809  €                 36.830
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €                  145.500  €               126.116  €               168.902
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                    73.000  €                 80.852  €                 72.939
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                    28.750  €                 22.633  €                 27.192
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                          750  €                       414  €                       471
Totaal lasten  €                  746.850  €               715.487  €               751.209
 
Resultaat (baten – lasten)  €                  -39.400  €               604.643  €                 13.810
In de opbrengsten uit bezittingen is de boekwinst op de verkoop van onroerende zaken begrepen, ad € 598.749
Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve nieuwbouw.

 

Staat van baten en lasten 31 december 2018, Diaconie (onder voorbehoud):

Staat van baten en lasten 31 december 2018, Diaconie Protestantse Gemeente Gorinchem
  Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 7.800 23.603 7.675
Bijdragen gemeenteleden 80.500 84.832 86.765
Totaal Baten 88.300 108.436 94.440
Lasten      
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 91.000 89.942 110.958
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0 1.306
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4.400 4.285 4.477
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 120 85 213
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.900 1.621 1.095
Totaal lasten 97.420 95.933 118.048
Resultaat (baten -/- lasten) -9.120 12.503 -23.608

Gegevens over 2019 worden uiterlijk 1 juli 2020 hier beschikbaar gesteld.

De jaarrekeningen van de gemeente en de diaconie liggen ter inzage in het Kerkelijk Bureau.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.