Vorming & toerusting

Een goed gesprek” is het thema van Vorming & Toerusting Gorinchem 2018-2019!!

We communiceren de hele dag door. We voeren gesprekken met buren,
vrienden, collega’s. We vertellen elkaar onze ervaringen, wisselen ideeën uit of delen gevoelens. Een goed gesprek versterkt de onderlinge relatie, het begrip voor elkaar en vergroot de verbondenheid met elkaar.
God gaat ook met ons in gesprek en wij met Hem we als we bijvoorbeeld de stilte zoeken, bidden, lezen, zingen. Dat kan individueel maar ook in de ontmoeting met de ander.
Wat kenmerkt een goed gesprek? Wat vindt u…wanneer is voor u een gesprek verdiepend en verbindend? Wat is ervoor nodig?
Je kunt zeggen: als er goed naar elkaar wordt geluisterd, er open vragen worden gesteld, er ruimte is voor het delen van gevoelens, zorgen. Maar ook: als er stiltes vallen… En iedereen heeft wel ervaring met gesprekken waarin spanningen ontstaan of vastgehouden wordt aan vooroordelen waardoor het gesprek stokt.

Download HIER het programma van seizoen 2018-2019.

Kijk ook eens hier: Gluren bij de buren.

Agenda:

27 september 2018

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

9 oktober 2018

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de Bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de Bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat.
We onderzoeken wat het bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers, te laten spreken.
Maximale groepsgrootte is 12 deelnemers
Data: dinsdagen 9 oktober, 15 januari, 5 maart
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

11 oktober 2018

Activiteit
19:30 – Wijkgebouw De Heul

Het boek Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is vele malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in Gorinchem.
Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om, na een inleiding van ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegenaan kijkt. In het boek presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse Godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.

Thema’s die besproken worden zijn:
• 27 september: Geschiedenis van de vrijzinnigheid, hoe lees je de Bijbel, H.1-2
• 11 oktober: Waarheid, Heilige Geest, H.3-4
• 8 november: Jezus, H.5-6
• 10 januari: God, H.7-8
• 7 februari: Liturgie, gebed, H. 9-11
• 28 maart: Avondmaal, kerk zijn H.12-13
• 16 mei: Maatschappij, (gast) vrijheid, geweld, liefde H.14-20

Het is geen verplichting om alle avonden te volgen. U kunt kiezen uit de thema’s, maar u bent natuurlijk ook welkom voor de hele reeks.
Data: donderdagen 27 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari, 28 maart, 16 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 13,00 inclusief koffie en thee voor de hele reeks of € 4,00 per avond

15 oktober 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

‘Alleen in de relatie tot de ander ontwikkelen wij ons ware mens-zijn’.
Volgens M. Buber, één van de grootste joodse denkers uit de 20e eeuw, is betekenisvol leven alleen mogelijk als de ik-jij relatie de dragende relatie in het menselijk bestaan blijft. In zijn inmiddels klassieke boek ‘Ik en Jij’ werkt Buber dit grondwoord verder uit; het andere grondwoord is de ik-het relatie. Maar de ontmoeting, de dialoog, de relatie tot de ander is fundamenteel voor ‘ik’-worden. Deze gedachtes zijn bijna honderd jaar later nog steeds actueel. Waar in de moderniteit verzakelijking en individualisme hoogtij vieren, kan deze reus uit het verleden ons nog steeds waardevol een weg verder wijzen. Op deze avond komen ook andere verrijkende aspecten van Bubers werk aan de orde.
Datum: maandag 15 oktober
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 incl. koffie en thee

16 oktober 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

De theoloog Wim Dekker constateert in dit boek dat we uitgedaagd worden in een seculiere en pluralistische cultuur over God te spreken. De vraag is dan wat onze boodschap is. In het bijbelboek Handelingen gaat Paulus
het gesprek met de Grieken in Athene aan. Eerst lijkt hij een brug te slaan naar zijn hoorders, maar die haken op hun beurt af, wanneer Jezus en de opwekking aan de orde komen. Het boek stelt de vragen op welke manier
het evangelie van Pasen ons zelf persoonlijk raakt en hoe wij dit evangelie delen met onze tijdgenoten.
Datum: dinsdagen 16 oktober, 30 oktober, 20 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

17 oktober 2018

Activiteit
19:45 – Wijkgebouw De Heul

Van september tot juli is er maandelijks gelegenheid om met een groep te mediteren. Iedere samenkomst bevat vaste onderdelen, zoals het aansteken van een kaars, het uitspreken van een gebed, ontspannings- en aandachtsoefeningen en een (geleide) meditatie. Er kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden: lectio divina, Ignatiaanse methode, muziek, boetseren, beeldmeditatie, wandelmeditatie.
Na afloop is er gelegenheid voor napraten met een kopje koffie of thee.
Data: woensdagen 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni
Tijd: 19.45-21.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 16,00 incl. koffie en thee

30 oktober 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

De theoloog Wim Dekker constateert in dit boek dat we uitgedaagd worden in een seculiere en pluralistische cultuur over God te spreken. De vraag is dan wat onze boodschap is. In het bijbelboek Handelingen gaat Paulus
het gesprek met de Grieken in Athene aan. Eerst lijkt hij een brug te slaan naar zijn hoorders, maar die haken op hun beurt af, wanneer Jezus en de opwekking aan de orde komen. Het boek stelt de vragen op welke manier
het evangelie van Pasen ons zelf persoonlijk raakt en hoe wij dit evangelie delen met onze tijdgenoten.
Datum: dinsdagen 16 oktober, 30 oktober, 20 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 7,00 inclusief koffie en thee

31 oktober 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Leer over hoe communicatie werkt aan de hand van het socratisch gespreksmodel
Iemand zei eens dat de Bijbel zo’n krachtig boek is, omdat ze zichzelf op sommige punten tegenspreekt. Waarom dat zo krachtig is? Omdat je dan met elkaar in gesprek blijft. Maar in gesprek zijn met anderen die er een
andere visie of mening op nahouden, dat is nog niet zo makkelijk. Al vanaf de oudheid oefenen mensen zich in het voeren van een goed gesprek. In de Bijbel vinden we ook voorbeelden: de psalmisten, de profeten, Paulus
en ook de Heere Jezus zelf. De Griekse filosoof Socrates hield er zijn eigen ideeën op na. Hij bekwaamde zich in het stellen van vragen.
Tijdens twee avonden willen we ons verdiepen in het voeren van het goede gesprek. Met elkaar. En aan de hand van een heel eenvoudig en praktisch model: het Socratisch Gespreksmodel, opgetekend door Jos Kessels. We
voeren verschillende soorten gesprekken met elkaar: conversatie, discussie en dialoog. En we leren daarvan, door daar met elkaar op terug te kijken.
Data: woensdagen 31 oktober, 14 november
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee

1 november 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

“Een requiem is een dodenmis: een kerkelijke uitvaart met vaste gebeden en gezangen, eeuwenlang standaard op gregoriaanse muziek. Ik ken ze uit mijn jeugd en vond er toen niks aan.
Het requiem van Mozart en Fauré, ja, dat is andere koek. Wie kent ze niet? Prachtige muziek. Je gelooft niet hoeveel componisten een requiem hebben geschreven: van Biber tot Vogler. Voor kerk of concertzaal. Theatraal of ingetogen. De verscheidenheid is enorm. Dat er requiems zijn, waarin een componist ook zijn persoonlijk verdriet verwerkt, ontdekte ik pas bij dat van Lloyd Webber. Mijn belangstelling was gewekt.”
Graag vertellen wij u daar méér over, natuurlijk ondersteund met muziek.
Datum: donderdag 1 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 4,00 incl. koffie en thee

12 november 2018

Activiteit
20:00 – Wijkgebouw De Heul

Hoed je voor de barbaar in jezelf. Deze uitspraak zou niet misstaan in de Heidelbergse Catechismus maar het is de laatste zin van het essay ‘Onbehagen’ dat Bas Heijne in 2016 schreef en waarover hij in 2018 een vierdelige televisieserie maakte. Heijne analyseert het groeiend onbehagen in de samenleving zoals zich dat uit in populisme, nationalisme en fundamentalisme. In zijn analyse betrekt hij nadrukkelijk zijn beeld van de mens. Dat is een stuk minder optimistisch dan het mensbeeld waarmee hij opgroeide.
In twee avonden verdiepen we ons in de analyse van Heijne en brengen we zijn benadering vanuit het humanisme in gesprek met de christelijke traditie.
Datum: maandagen 12 november, 26 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: € 5,50 inclusief koffie en thee